لوگوی تجارت گستر زانا

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سلام علیکم-  ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 90664/955 ﻣﻮرخ 24/3/95 ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ارزي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1000/60 ﻣﻮرخ 8/10/91 اداره ﺳﯿﺎستها و ﻣﻘﺮرات ارزي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، واردات ﻗﻄﻌﯽ ﺷﻤﺶ ﻃﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﯿﺎر 995/0 و ﻧﻘﺮه ﭘﻼﺗﯿﻦ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي دﯾﺪاري و ﺑﺎ ارز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ورود ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه و ﭘﻼﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﻞ ارز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪور ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺪت دار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي ﻣﺪت دار دوﻣﺎﻫﻪ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد. 

تقی محمدیان  مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات